บริการสนับสนุนสาหรับผู้ที่มีเชื้อชาติที่แตกต่าง(Thai)